Sempozyumun Konusu ve Amacı

Dünya ilim, kültür, sanat ve medeniyet merkezlerinden biri sayılan Urfa, tarihî süreçte müzik alanında önemli rol oynadığı gibi günümüzde de bu önemini devam ettirmektedir. Urfa’da yapılan arkeolojik kazılarda müzik ile ilgili ilk bulgular M.Ö 8500 yılına kadar uzanmaktadır. 

Urfa, tarihin derinliklerinden günümüze müziğe ilim ve sanat, teori ve pratik olarak kaynaklık eden, müzik üreten önemli bir kültür merkezi olmuştur. Bu yönüyle Urfa, bir “Müzik Şehri”dir. Urfa’da müzik, tarihten günümüze gelinceye kadar gelişmeler kaydederek varlığını devam ettirmiştir. Urfa’daki bu köklü müzik birikimi, halk müziğinden sanat müziğine, câmi mûsikîsinden tasavvuf mûsikîsine kadar geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Urfa’nın tarihten gelen ve günümüzde canlılığını devam ettiren zengin müzik birikimini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Uluslararası bir sempozyumun düzenlenmesi zarureti doğmuştur.

Uluslararası bu sempozyum, “Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik” başlığı altında ve muhtemel konular çerçevesinde bilimsel ve disiplinler arası bir bakışla akademik  katkı sağlamayı hedeflemektedir.